Lần đầu tiên được thỏa mãn trong chuyện đụ đẽo kể từ khi lấy chồng